A BARTÓK-REND rendszerleírása

 

  

A dallamrendezés rendszerleírása

(Készült Bartók Béla: Magyar Népdalok. Egyetemes Gyűjtemény

(szerk.: Kovács Sándor, Sebő Ferenc, Budapest, 1991) megfelelő fejezetei alapján

(A dallamcsoportosítási rendszer felépítése; Bartók ritmustáblázatai))

  

 

Régi stílus

A

 

A I

        4 soros izometrikus

        ereszkedő vagy kvintváltó dallamszerkezet

        parlando-rubato vagy kötött ritmusú tempo giusto

 

A II

        4 soros izometrikus

        ereszkedő vagy kvintváltó dallamszerkezet

        alkalmazkodó ritmusú tempo giusto

Magyar új stílus

B

 

B

        4 soros izometrikus vagy arra visszavezethető

        zárt architektonikus dallamszerkezet

        alkalmazkodó ritmusú tempo giusto

Vegyes, nem

egységes stílus

C

C I

        4 vagy több soros heterometrikus

        alkalmazkodó ritmusú tempo giusto

C II

        4 vagy több soros heterometrikus

        kötött ritmusú tempo giusto

C III

        3 soros

C IV

        2 soros (féldallam vagy töredék)

Függelék

F

 

F

 

      –        hangszeres gyűjtések, beosztatlan, ill.

            beosztásra alkalmatlannak ítélt adatok

 

 

A számítógépes nyilvántartás szerint a jelzetlen adatok száma 798 darab. A jelzet (rendszerszám) nélkül maradt támlapokat 3 csoportba oszthatjuk. Az elsőbe C IV-es alosztályba besorolt utolsó 70 adat tartozik, mindegyik ˝ dallam megjelöléssel. A második csoportban összesen 3 dosszié anyaga található, a dossziékon Függelék, Hangszeres gyűjtések felirattal, összesen 355 adattal. A harmadik, a legnagyobb csoport, ami a beszámozatlan anyag majdnem felét teszi ki, a Bartók által nem beosztott, illetve beosztásra alkalmatlannak ítélt adatokat foglalja magába, szintén 3 dosszié Számozatlan (típusba nem sorolt) felirattal. Azonban ez a csoport sem egységes, további tartalmi egységekre oszlik.

 

Az A I, A II alosztályokon és a B osztályon belül a dalok szótagszám szerinti csoportosításban vannak (5–16, illetve 5–25 szótagig)

 

A C I–II alosztályban a szótagszámok szerinti felosztást még megelőzi egy a rövidebb (z) és hosszabb (Z) sorok viszonyát figyelembe vevő csoportosítás, mely szerint az alosztályokon belül a dallamok 1–24 csoportba vannak beosztva. Azokat a versszaktípusokat, amelyekben több, mint kétféle szótagszám is előfordul a
„z, Z” jelölés helyett a, b, c, d betűkkel jelölte Bartók. Ez alól kivétel a zL és zL sorjelölés, mely valamivel hosszabb, illetve valamivel rövidebb sorokat jelöl, mint a „z”.

 

 

1. z z Z z
2. Z Z z Z
3. Z Z z z
4. z z Z Z
5. Z z Z z
6. z Z z Z
Z z z Z
7. Z z z z
8. z Z Z Z
9. z z z Z
10. Z Z Z z
11. Z Z Z+Z Z
12. Z+Z
Z+Z
z+z
z
Z
Z
Z+Z
Z+Z
z+z
z
Z
Z
13. z z Z+Z z
14. Z Z z+z Z
15. Z Z z+z zL
16. Z Z z+z zL
17. a a b c
18. a
a
a
a
b
b+b
c+c
c+c
19. a+a a+a b c
20. a b c c
21. a b a c
a b b c
22. a b c b
23. a b c d
24.

különféle, fentebb nem szereplő strófák, kettőzött sorokkal

 

A C I alosztályban nincs dallampélda a 7., 10., 18., 20., valamint a 6. típus és a 21. típus második sorában lévő versszaktípusra, a C II alosztályban pedig a 19. típusra.

 

Azonos versszaktípus és szótagszám esetén az A, B, C osztályokban az osztályozás ritmikai sajátosságok szerint a fakszimilében látható ritmustáblázatnak megfelelően történt. A táblázat az

– A osztályban: szótagszámcsoporton belül elsőként a parlando dallamokat, majd tempo giusto ritmusúak közül előbb a izoritmikus végül a heteroritmikus dalokat veszi sorba.

– B osztályban: a parlando mint önálló csoport kimarad, az izo- és heteroritmusú dallamok csoportja mellé a heterometrikus dallamok alcsoportja társul.

– C I és II alosztályokban csak heterometrikus strófák vannak, a C III és IV alosztályokban azonban mind parlando, izo- és heteroritmikus, mind heterometrikus dallamok is előfordulnak.

 

A másolatban közölt ritmustáblázat a végleges (harmadik) verziót mutatja. A kézirat a papírfajtákat tekintve három részre tagolódik: 1. teljes A és B osztály valamint a C I és II alosztályok; 2. C III alosztály; 3. C IV alosztály. Az írás alaprétege tintával íródott, de elvétve megjelennek ceruzás bejegyzések, majd a C osztálytól kezdve megszaporodnak a ceruzás ritmusképlet-kiegészítések. A képletek mellé egy darabig ceruzával bejegyezték (Rácz Ilona) a megfelelő dallamok, dallamtípusok számát. A ceruzával (néha piros, néha kék) a képletek mellé írt szóbeli megjegyzések zöme Kodálytól származik. Kivétel e tekintetben

– a címlap, amelyen felül Bartók, alatta Kodály, alul Rácz Ilona írása olvasható,

– a régi és új rendszer felépítését összevető két gépelt táblázatlap, amelyeken oldalt Járdányi Pál kézjegye látszik Kodályé mellett, ezen kívül az „a” jelzésű lapon Rácz Ilona kézírása (a C I jelzés fölött) és Kerényi György megjegyzése (Fel-cse-rél-ni) olvasható,

– a 6. lap, amelyre a „törölve, javítva” szavakat Bartók,

– a 12. és 41. lap, amelyekre a „pontozásos” szót valószínűleg Kerényi György írta fel.